Catenda Hub brukt på komplekse VA-prosjekter

Grensesnittet gjør det enkelt å involvere medarbeidere og kunder i geografisk spredte prosjekter som strekker

Dette sier Øyvind Seime i Asplan Viak. Et selskap som per i dag håndterer rundt tretti offentlige prosjekter innenfor Vannforsyning- og avløpsrenseanlegg (VA). Han er av den oppfatning at Catenda Hub (Bimsync før) gir alle deltagende en god mulighet til presis, faktabasert og transparent kommunikasjon. Noe som er gull verd i komplekse prosjekter som typisk strekker seg over mange år.

Våre vann- og avløpssystemer ble i det store og hele bygget av generasjonene før oss. I de kommende årene vil kommune-Norge derfor grave dypt i lommene for å fornye det. Hva det vil koste å bringe anleggene opp til en moderne standard som møter framtidens krav, har vist seg vanskelig å beregne. Noe blant andre Oslo-kommune sårt har fått erfare, men i Rådgivende Ingeniørers Forenings rapport om Norges Vannforsyning- og avløpsanlegg (VA) fra 2019 anslås vedlikeholdsetterslepet alene å utgjøre en kostnad på snaut 400 milliarder kroner.

– Dette er vel det fagfeltet i landet hvor det uten sammenligning er mest å ta tak i. Både når det kommer til selve ledningsnettet, og en modernisering for å møte kommende krav til vannkvalitet. Dagens kapasitet strekker ikke til. Av den grunn prosjekteres og bygges det en rekke nye anlegg over hele landet. Asplan Viak er involvert i mange av disse prosjektene. Per i dag har vi ca 25 prosjekter som benytter Catenda Hub (Bimsync før) som verktøy for presis visning av det til enhver tid prosjekterte. Blant annet for tverrfaglig transparens, enkel visning, beslutnings- og et felles, konsistent referanseunderlag, sier Seime.

Store, komplekse og langvarige prosjekter

Ifølge Seime er oppdragene innenfor prosjektering av VA-anlegg antagelig den prosjekt-typen i Asplan Viaks portefølje hvor man har flest interne fag og ressurser i sving. Det interne koordineringsbehovet er med andre ord stort og blir ikke mindre av at organisasjonen er geografisk spredt over hele landet.

– Når vi prosjekterer for typiske totalentreprenører – på vei eller bygg for eksempel – håndteres disse raskt og presist. Mens et typisk VA-prosjekt gjerne kan strekke seg over både fem og ti år før vi er klare til å stikke spaden i jorda, og inneholder en lang rekke ulike faser med oppdragsgiverne. Oppdragsgivere som ofte er aktive i prosessen og ønsker å bidra i størst mulig grad for å skape det best mulige anlegget, sier Seime.

Tar vare på det som er gjort

Når ulike prosjekter involverer mange mennesker over lang tid, har de gjerne det til felles at man mister mye erfaring, kunnskap og praktisk kompetanse på veien. Folk slutter, rykker opp eller får andre oppgaver, både internt og hos kunden. Et helhetlig, solid, forståelig og lett tilgjengelig grensesnitt til det som allerede er prosjektert er av den grunn gull verd.

– Gjennom Catenda Hub (Bimsync før) får alle involverte en presis og tydelig framstilling av det enkelte prosjekt vi har gående. En oversikt og innsikt som gjør det lettvint å involvere ulike ressurser, fag og kompetanseområder. Et grensesnitt som bærer med seg det som er lagt ned av arbeid i sin helhet, og som til enhver tid representerer prosjektet dit det er kommet. Oppdatert, nøyaktig og omforent. Uavhengig av hvilke e-postkontoer som måtte være avsluttet på veien, sier Seime.

Intuitivt tilgjengelig uansett kompetanse og rolle

Bimkoordinator og sivilingeniør Seime er fullt klar over at store infrastrukturprosjekter i utlandet – metroen i Paris for eksempel – benytter Catenda Hub (Bimsync før) (CDE platform) som den retningsgivende fellesmodellen hvor alle fags arbeidstegninger samles og sammenstilles, men forteller at de i Asplan Viak har valgt andre løsninger for selve arbeidsunderlaget .

– Vi benytter jo også Catenda Hub (Bimsync før) som en løpende oppdatert fellesmodell, men da mer for å gjøre helheten og de respektive detaljene tilgjengelig for alle involverte på en enkel måte. Noe som selvfølgelig er gunstig også for de som tegner og modellerer. I prosjekter av denne typen sitter imidlertid mange av våre ansatte med andre oppgaver ennå tegne. Gjennom Catenda Hub (Bimsync før) lettfattelige og intuitive grensesnitt får også disse tilgang på detaljert diskusjons- og beslutningsunderlag. Underlag som aktivt benyttes i den løpende prosessen opp mot oppdragsgiver, og som gjør alle diskusjoner konkrete, faktabaserte og fulle av innsikt, sier Seime.

Tilgjengelig for enhver hvor de enn måtte befinne seg

Mye av elegansen ligger ifølge Seime i at Catenda Hub (Bimsync før) er hundre prosent nettleser-basert. Det er ingen ting som må lastes ned. Ingenting som må installeres eller oppdateres. Den som måtte ønske innsyn trenger bare en lenke.

– For oss internt er ikke dette med enkel tilgjengelighet nødvendigvis så viktig, men opp mot en kunde er det ubetalelig. Alle kommer inn når de vil fra hvor de vil. Informasjonen er presis og forståelig. Man kan se på anlegget i sin helhet, hvordan det blir liggende i terrenget og man kan gå inn i deler av det, se på rom, løsninger og detaljer. Noe som da også har ført til at vi har fått langt flere innspill av høy kvalitet fra oppdragsgiver. Det er tydelig at Catenda Hub (Bimsync før) åpner for en helt annen form for interesse, forståelse og deltagelse i prosjekteringen, sier Seime.

Gjenbruk av faktisk brukererfaring

Seime og de andre i prosjekteringsgruppen opplever da også at kundefokuset har endret seg vesentlig. Før lå det på selve «leveransen» som gjerne besto av tegninger og tilhørende forklarende notater, nå har fokuset dreid mer i retning av at modellen er i fokus for å sikre et optimalt produkt.

– Til syvende og sist bør jo det vi lager begeistre og inspirere de som skal ha det som arbeidsplass. Våre kunder er som før representert gjennom en prosjektgruppe og en prosjektleder, men også med bistand fra det faktiske driftspersonellet. En referansegruppe som ikke nødvendigvis verken skjønner eller har forutsetninger for å komme med konstruktive tilbakemeldinger ut fra kryptiske tegninger, men som sitter med massive mengder nyttig informasjon, dyp erfaring og praktisk kunnskap i forhold til oppgaven det gitte anlegget skal fylle. Gjennom en lett forståelig digital framstilling av det endelige anlegget, får nå også deres viktige innspill en sentral plass i prosjekteringen, sier Seime. Hvis vi kan klare å levere gode anlegg, der oppdragsgiver føler at de har hatt medvirkning og betydning for de valgene som taes, så tror jeg at vi får mer fornøyde kunder!